Satış Sözleşmesi


TAŞINMAZSATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

A)   TARAFLAR

SATICI :.....................................................................................................

(BurayaAdres Yazılır)

ALICI :.........................................................................................................

(BurayaAdres Yazılır)

B)   SÖZLEŞMEKONUSU

........ …………………. Belediyesi………………………….Mahallesi/Köyü ............ PAFTA …..... ADA  ……... PARSEL adresinde aşağıda nitelikleri belirtilen …….. blok ......... numaralı bağımsız bölümün yapılması ve sözleşmedeki şartlarile taşınmazın SATICI tarafından ALICIYA devredilmesineilişkin sözleşmedir.

C)   SÖZLEŞMEŞARTLARI

1) BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN NİTELİKLERİ ;

........ Blok ................ kat......... nolu bağımsız bölüm

2)   SATICI,1. maddedenitelikleri belirtilen bağımsız bölümü, tasdikli projelerine, ekteki mahallistesine göre tamamlayarak, .../.../..........tarihinde ALICIYA teslim edecektir.

3)   ALICI,sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde satış bedelini ödeyecektir.Ayrıca, ALICI, bağımsız bölümün devrinin gerçekleşmesine yönelik vergi, harç vemasrafları, yapı kullanma izin belgesinin alınması ileilgili harçları diğer tüm yasal masrafları ödemeyi ve yükümlülüklerini yerinegetirmeyi kabul eder.

4)   Sözleşmekonusu bağımsız bölüme ait numara özel vaziyet planına ait olup, konutun yerisabit kalmak şartı ile numarası değiştirilebilir.

5)   ALICI,SATICININ, gerektiğinde projelerde ve vaziyet planında tadilat veyadeğişiklik yapmasını kabul eder.

6)   SATICI,bağımsız bölümün teslime hazır olduğunu ALICIYA, yazılı olarak bu sözleşmedekiadresine bildirir. ALICI, bildirimin kendisine tebliğinebağlı olmaksızın en geç 30(otuz) takvim günü içerisinde konutu teslim almakla yükümlüdür. ALICI,sözleşmedeki adresinin değişikliğini satıcıya yazılı olarak bildirmediğitakdirde bu sözleşmedeki süre içerisinde konutu bildirilen, süre sonundabağımsız bölümün kendisine teslim edilmiş sayılacağınıkabul eder. Bu şekilde, bağımsız bölümün alıcı tarafından teslim alınması ya dateslim alınmış sayılması ile bağımsız bölüm ile ilgili tüm sorumluluk ALICIYAgeçer.

 

7)  Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, tüm resmi merciler vebelediyelerden alınması gereken izinler deki SATICININ kusuru bulunmayangecikmeler, yetkili makamların emir ve yasakları, yapımı ve tahsisi kamukuruluşlarına ait olan malzeme ve hizmetlerdekiaksamalar, olağanüstü hava şartlarından dolayı resmi makamlarca tespit edilenfen noktasında çalışmanın durdurulması gibi SATICININ, yetkisi ve sorumluluğudışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmeler teslim süresine ilaveedilecektir. .

8)  Bağımsız bölümün, .../.../........ tarihinde, SATICI tarafından alıcıya teslim edilmemesi halinde,SATICI, gecikilen her ay için, zararına karşılık olarak, ALICIYA ........... TL ödemeyi kabul eder. Ancak, bu gecikme en fazla 6 ay olabilir. 6 aysonunda, bağımsız bölümün teslim edilmemesi halinde sözleşme fesih edilmişkabul edilir. ALICININ, fesih tarihine kadar yapmış olduğu ödemeler, 1 ay sonra başlamak üzere 3 eşit taksit halinde % ... faizi ile birlikteiade edilir. Teslimin, 6. maddede belirtilen sebeplernedeni ile süresinde yapılamaması halinde, bu maddedeki hükümleri uygulanmaz.Bu halde, teslim süresinin belirtilen nedenlerden kaynaklanan gecikme süresikadar uzadığı kabul edilir.

9)  ALICI, herhangi bir neden olmaksızın sözleşmeyi fesih ederse, yapmış olduğu ödemelerin %... 'i cezai şart olarak, SATICI tarafındanmahsup edilir. Cezai şartın mahsubundan sonra, ALICININ yapmış olduğuödemelerden kalan miktar, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 2 ay sonrabaşlamak üzere, dört eşit taksitle ödenir. ALICI, bu nedenle faiz, gecikmetazminatı vb. hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.

D)SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

1)  Satış bedeli ve ödeme şartları konuta ait arsa payı,mimari-statik-tesisat-peyzaj projelerin hazırlanıp tasdik ettirilmesi, inşaat ruhsatının alınması, yapı denetim bedeli, konutun ekteki mahallistesine göre yapılma masrafları, malzeme ve işçilik giderleri, alt yapıdüzenlemeleri göz önüne alınarak taraflarca tespit edilmiştir.

2)  Sözleşme konusu bağımsız bölümün satış bedeli KDVhariç .. .TL (................ TL) dır.

3)ÖDEME PLANI VE ÖDEME PLANINA AYKIRILIK

a)  ÖDEME PLANI:

b)   ALICI, ödemelerini ödeme planına uygun yapmaması halinde, gecikilen heray için % ... gecikme cezası ödemeyi kabul eder.

c)  ALICI, ödemelerini ödeme planında belirtilenşekilde yapmaması halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bunun için, ihbar ya daihtara gerek bulunmamaktadır. Bu takdirde, satıcı temerrüt ya da sözleşmeninfeshine ilişkin olarak dilediği yola başvurabilir;

 

d) Sözleşmenin feshi halinde, ALICININ yapmışolduğu ödemelerin %... cezai şart olarak, SATICI tarafından mahsup edilir.Cezai şartın mahsubundan sonra, ALICININ yapmış olduğu ödemelerden kalanmiktar, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 2 ay sonra başlamak üzere, 4 eşittaksitle ödenir. Bu nedenle, ALICI faiz, gecikme tazminatı vb.hiçbir talepte bulunmayacağını kabul eder.

E)      PROJETADİLATI VE MALZEME SECİMİ İLE İLGİLİ TALEPLER

1)   ALICININ, sözleşme konusu bağımsız bölümün, tasdiklistatik-mimari-tesisat projelerine aykırı talepte bulunması mümkün değildir.

2)    ALICININ, mevcut projeye uygun olması koşuluyla, mahal listelerindebelirtilen malzemelerde değişiklik talebinde bulunabilir. Ancak, ALICI,tamamlanan işlerle ilgili değişiklik talebinde bulunamaz. ALICI,değişikliklerle ilgili taleplerini SATICIYA, SATICININ sözleşmeninimzalamasından sonra belirleyeceği sürede yazılı olarak bildirecektir.

3)     SATICI, ALICININ değişiklik talebini uygun görmesi halinde,
değişiklikten kaynaklanan fiyat farkını ALICIYA yazılı olarak bildirir.
ALICI, değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkınıpeşin olarak ödemekle
yükümlüdür.

F)   GARANTİKAPSAMI VE SÜRESİ

SATICI, ALICIYA tesliminden itibaren 1 yıl içinde işçilik ve malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlarıgidermeyi kabul eder. Ancak, kullanım hataları ile yükleniciyeait olmayan kusurlardan dolayı yüklenicinin sorumluluğu söz konusu olamaz.Garanti süresinin bitiminden itibaren, sözleşme konusu bağımsız bölümle ilgiliolarak SATICIYA sorumluluk yükletilemez.

G)   TARAFLARINADRESLERİ

Taraflar, sözleşmenin A. maddesinde belirtilenadreslerini geçerli tebligat adresleri olarak kabul eder. Taraflar, adresdeğişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe sözleşmede yazılıadreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

H)   ANLAŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, …………….. Mahkemeleri ve ………………. İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞMENİNEKLERİ

Mahal listesi, projeler sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıniteliğindedir.

\

8 (sekiz) maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve .../..../........ tarihinde imzalanmıştır.

hazır emlak sitesi